https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/p-km-zasady.png

Klasa Mistrzowska
Dla absolwentów Hogwartu Carft przygotowaliśmy ofertę stażu zawodowego z wybranego przedmiotu (maksymalnie trzech przedmiotów), którego uczą się przez osiem tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna podsumowuje ich osiągnięcia, a Opiekun Stażu przyznaje tytuł Mistrza_Mistrzyni w danej dziedzinie magii.

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png

Wstęp 

 1. Klasa Mistrzowska przeznaczona jest dla absolwentów, nauczycieli oraz dyrektorów Hogwartu im. Sióstr Carft.
 2. Każdy z ww. funkcji może ubiegać się o jednoczesne przystępowanie do stażu z maksymalnie trzech przedmiotów. 
 3. Opiekunem Klasy Mistrzowskiej jest dyr. Voltaire N. Arbore. 
 4. Osoba, która ukończy program wybranego przedmiotu, otrzymuje potwierdzenie w postaci certyfikatu oraz możliwość zrealizowania dalszych staży w następnych latach. 

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png

Warunki przyjęcia do Klasy Mistrzowskiej

 1. Osoba, która chciałaby ukończyć Klasę Mistrzowską, musi być: absolwentem Hogwartu im. Sióstr Carft lub nauczycielem.
 2. Aby ubiegać się o staż z wybranego przedmiotu, ocena końcowa osoby rekrutującej się (w przypadku absolwenta klasy II) nie może być niższa niż Zadowalający, natomiast egzamin nie może być napisany na mniej niż 70%. W innym przypadku należy skontaktować się do Opiekuna i Mistrza_Mistrzyni w celu znalezienia rozwiązania - najczęściej napisanie specjalnej diagnozy.
 3. Czas na ubieganie o przyjęcie do Klasy Mistrzowskiej następuje wraz z końcem roku szkolnego oraz trwa do rozpoczęcia nowego. 
 4. Uczeń zobowiązany jest skontaktować się samodzielnie z nauczycielem, u którego chciałby mieć przeprowadzony staż, a następnie poinformowania o tym Opiekuna Klasy Mistrzowskiej lub wypełnić formularz dostępny tydzień przed rozpoczęciem roku. 
 5. Po okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie edukacji w placówce absolwentowi  przysługuje możliwość wyboru maksymalnie trzech przedmiotów stażowych. 

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png

Zaliczenie Klasy Mistrzowskiej

 1. Zwieńczeniem etapu edukacji w Klasie Mistrzowskiej jest przystąpienie do egzaminu - sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności - przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego staż. 
 2. Zaliczenie stażu jest jednoznaczne z otrzymaniem odpowiedniej oceny oraz wyniku zaliczenia egzaminu wyrażonego w procentach. Próg zaliczenia ustala nauczyciel, jednak nie może być on wyższy niż średnia ocen 4,5 oraz 75%.
 3. Uczeń Klasy Mistrzowskiej w ramach stażu zobowiązany jest do:
  • samodzielnego napisania planu nauczania, który może podlegać ocenie w zależności od woli Mistrza_Mistrzyni oraz musi zostać skontrolowany przez Opiekuna KM.
  • przeprowadzenia minimum jednej lekcji w wybranej klasie.
  • uczestniczyć w zajęciach stażowych oraz zaliczyć wszystkie zadania przydzielone przez Mistrza_Mistrzynię, których łączny wynik nie będzie niższy niż Zadowalający.
  • resztę wytycznych wyznacza również Mistrz_Mistrzyni oraz Opiekun KM
 
Prawa i obowiązki
Niniejszy regulamin stanowi ogólne zasady panujące podczas nauki w Klasie Mistrzowskiej.

Mistrz_Mistrzyni: 

 1. To nauczyciel_nauczycielka, który po otrzymaniu prośby, potwierdzi przyjęcie na staż.
 2. Mistrzem_Mistrzynią może zostać osoba, która przepracowała minimum 3 lata w placówce oraz otrzymała pozowolenie Opiekuna Klasy Mistrzowskiej. Jeśli Opiekun uzna za stosowne może wyrazić zgodę wcześniej.
 3. Zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania planu stażowego oraz przedstawienia go Opiekunowi Klasy Mistrzowskiej do końca 1 tygodnia nauki.
 4. Podejmuje decyzję o przebiegu stażu i wymaganiach potrzebnych do jego ukończenia oraz jest zobowiązany poinformować o tym Opiekuna Klasy Mistrzowskiej. Staż może się odbyć w dwa następujące sposoby:
  • zajęcia w terminie dogodnym dla obu stron - od 30 minut do maksymalnie (łącznie) 60 minut w tygodniu.
  • przekazywanie materiałów edukacyjnych wraz z kartami pracy (łącznie 8 tematów i kart pracy)
 5. Ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych lekcji po uzgodnieniu z uczniem uczęszczającym na staż. 
 6. Zobowiązany jest do stworzenia regulaminu, który będzie szczegółowo określał jego zasady i przebieg tematyczny. 
 7. Może złożyć wniosek o przerwanie stażu ucznia, uwzględniając odpowiedni powód. (Punkt 7 kolejnego paragrafu: Opiekun Klasy Mistrzowskiej). 
 8. Zobowiązany jest przygotować między 8 a 9 tygodniem ocenę opisową stażysty/raport stażowy. Przykładowy szablon raportu można otrzymać od Opiekuna KM. 
 9. Może otrzymać zgłoszenie na staż przez każdego ucznia lub osób sprawujących funkcję opisane we wstępie, jednak nie jest zobowiązany do jego bezwzględnego i pozytywnego rozpatrzenia. 

Opiekun Klasy Mistrzowskiej

 1. Sprawuje pieczę nad Klasą Mistrzowską.
 2. Sporządza certyfikaty oraz wyróżnienia.
 3. Zatwierdza wszelkie dokumenty, które zostały opisane w podpunktach wyżej.
 4. Ma prawo do wprowadzania zmian w planie nauczania Mistrza_Mistrzyni prowadzącego staż, jednak musi go o tym poinformować oraz uzgodnić zmiany.
 5. Może odrzucić plan nauczania, jeśli ten według niego nie spełnia odpowiednich standardów.
 6. Musi przekazać Mistrzom_Mistrzyniom własną ocenę z przeprowadzonych zajęć przez uczniów_uczennice Klasy Mistrzowskiej.
 7. Ma prawo wprowadzić dodatkowe zajęcia, jednak nie mogą przekraczać 2 godzin tygodniowo
 8. Ma obowiązek pomagania oraz rozwiązywania spraw związanych ze stażami. 
 9. Ma obowiązek pomóc Mistrzom_Mistrzynią, jak i osobom uczęszczającym do Klasy Mistrzowskiej w razie wszelkich problemów z organizacją i przebiegiem stażu. 
 10. Może przerwać staż ucznia w wyjątkowych sytuacjach: 
  1. brak obecności na zajęciach wraz z brakiem usprawiedliwia.
  2. brak zaangażowania obu stron do nadrobienia braków wynikających z nieobecności.
  3. nie przestrzeganie regulaminu stażu szkolnego oraz nauczycielskiego. 
  4. wykazanie lekceważącej postawy obu stron do Opiekuna Klasy Mistrzowskiej oraz Mistrza_Mistrzyni stażu. 

Uczeń_Uczennica Klasy Mistrzowskiej:

 1. Ma prawo do brania aktywnego udziału w życiu szkoły tzn. brania udziału w konkursach, zabawach i innych aktywnościach, za które Opiekun KM wręcza wyróżnienia.
  • Wyróżnienia Klasy Mistrzowskiej są podzielone na 3 stopnie - brąz, srebro oraz złoto
  • Stopień, który można otrzymać jest zależny od zaangażowania w życie szkolne i w staż.
 2. Musi przeprowadzić minimum jeden konkurs powiązany z wybranym przedmiotem stażowym. Jeżeli ilość przedmiotów wynosi dwa lub trzy, ma prawo do połączenia tematyki i stworzenia większego konkursu. 
 3. Ma obowiązek składania Opiekunowi Stażu cotygodniowych raportów, w których musi odpowiedzieć na pytania:
  • czego nauczył się na stażu?
  • co robił na zajęciach stażowych?
  • jak ocenia zajęcia?
 4. Może zorganizować kurs weekendowy z wybranego przedmiotu stażu lub powiązanych kilku za zgodą Opiekuna Klasy Mistrzowskiej oraz Mistrza_Mistrzyni stażu. Kurs zostanie wyszczególniony w certyfikacie, a uczeń KM otrzyma złote wyróżnienie.
 5. Obowiązują wszystkie punkty regulaminu szkolnego, regulaminu serwisu Discord oraz regulaminu stażów
 6. W przypadku nieobecności zobowiązany jest poinformować o tym Mistrza_Mistrzynię oraz nadrobić wszelkie zaległości (forma nadrabiania jest dowolna, może być wyznaczona godzina nadrabiania lub po skonsultowaniu z Mistrzem_Mistrzynią w formie zadań).
 7. Jeżeli wyrazi chęć zakończenia stażu, należy o tym poinformować Mistrza_Mistrzynię oraz Opiekuna Klasy Mistrzowskiej. Nie przestrzeganie tego punktu, może się wiązać z negatywnym rozpatrzeniem w następnych latach szkolnych kandydatury do ponownego zdania Klasy Mistrzowskiej.
 8. Po skonsultowaniu z Opiekunem i pod jego kontrolą, ma prawo pełnić funkcję opiekuna_opiekunki wspomagającego wybranego domu (wymagana konsultacja dyrekcji).
 9. Na zakończenie stażu stażysta/ka otrzymuje: Certyfikat z ocenami za poszczególne zadania; gratyfikację za zaangażowanie: brąz, srebro bądź złoto.

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png

30 czerwca 2021 r. | Regulamin sporządzony i podpisany przez Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/podpisy/podpis-dyr-hc.png

24 listopada 2023 r. | Regulamin poprawiony i uzupełniony przez Dyrektora Voltaire'a N. Arbore'a

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/podpisy/neteyamarbore.png